Monday, 27 March 2017

Entomobrya intermedia

Entomobrya intermedia


Entomobrya intermedia.
Sony ILCE-6000
Canon MP-E 65mm F2.8 G SSM
f8 1/160 ISO 200